Všeobecné obchodní podmínky

1. Účel a použití Podmínek

1.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako ubytovaným (Klient) a spolkem Návrat ovečky do Bílých Karpat z.s., se sídlem Brumovská 918, Valašské Klobouky 766 01, IČO: 01306553, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod L17097/KSBR, info@navalachy.cz, www.navalachy.cz (NaValachy) jako Ubytovatelem, jejichž předmětem je poskytování ubytování v ubytovacích jednotkách a dále poskytování služeb, které s ubytováním souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.

1.2 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost odchylná smluvní ujednání.

1.3 Podmínky mohou být ze strany Ubytovatele jednostranně změněny nebo doplněny, pro Klienta je přitom závazné znění Podmínek, které jsou účinné v době uzavření Smlouvy.

2. Smlouva mezi Klientem a Ubytovatelem

2.1 Smlouva mezi Ubytovatelem a Klientem (Smlouva) je uzavřena vyplněním formuláře Klientem v online rezervačním systému na webových stránkách (Rezervační systém) a potvrzením této rezervace ze strany Ubytovatele zasláním e-mailu na adresu Klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a Ubytovatelem potvrzením objednávky Klienta ze strany Ubytovatele nebo potvrzením nabídky Ubytovatele ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který Ubytovatel poskytuje Klientovi ubytovací jednotku k přechodnému ubytování, umístění jednotky (zejména pomocí GPS souřadnic), cenu za takové ubytování, způsob platby a její splatnost.

2.3 Ubytovatel eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.

2.4 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.5 Podmínky specifické pro každou ubytovací jednotku, jako minimální počet rezervovaných nocí, maximální počet osob, poplatky za doplňkové služby (např. úklidové služby) a storno podmínky jsou uvedeny jednotlivě na konkrétní stránce Rezervačního systému a jsou chápány jako součást Smlouvy.

2.6 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace anebo bezodkladně kontaktuje Ubytovatele za účelem napravení těchto chyb. Ubytovatel neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s Ubytovatelem anebo ve Smlouvě.

3. Cena a rezervace

3.1 Cena ubytování (a případně cena dalších doplňkových služeb) včetně DPH je uvedena v Rezervačním systému, případně v ceníku služeb na webové stránce Ubytovatele nebo je jiným způsobem sdělena Klientovi před provedením rezervace.

3.2 Rezervace jednotky provedená Klientem v Rezervačním systému platí 3 pracovní dny ode dne provedení rezervace. Do této doby je Klient povinen provést úhradu celé ceny rezervovaného ubytování, a to bezhotovostní platbou dle instrukcí uvedených v Rezervačním systému (není-li výslovně dohodnuto jinak v případě, že Smlouva byla uzavřena jinak než prostřednictvím Rezervačního systému). Jestliže do uplynutí této lhůty Klient cenu neuhradí, Smlouva zaniká, Ubytovatel ani Klient jí nejsou nadále vázáni a Ubytovatel je oprávněn příslušnou mobilní jednotku pro dotčený termín a lokalitu opět na svých webových stránkách i jinak nabízet jako dostupnou k ubytování třetím osobám.

4. Storno podmínky

4.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a Smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným nebo elektronickým oznámením, doručeným na e-mailovou adresu info@navalachy.cz nebo skrze rezervační systém na webových stránkách (doručení oznámení o zrušení).

4.2 Pokud dojde ze strany Klienta ke zrušení pobytu ve lhůtě delší než 30 dní do začátkem pobytu, Ubytovatel se zavazuje Klientovi vrátit celou zaplacenou částku ceny za pobyt, k jehož zrušení došlo. Pokud dojde ze strany Klienta ke zrušení pobytu ve lhůtě delší než 14 dní do začátku pobytu, Ubytovatel se zavazuje Klientovi vrátit 50% ceny za pobyt, k jehož zrušení došlo. Pokud se Klient rozhodne pobyt zrušit ve lhůtě kratší než 14 dní do začátku pobytu, nárokuje si Ubytovatel storno poplatek ve výši 100% částky za pobyt, pokud nebyly písemnou či elektronickou komunikací mezi Ubytovatelem a Klientem domluveny jiné podmínky.

4.3 Ubytovatel si vyhrazuje lhůtu 30 kalendářních dní na vrácení celé částky, popř její části, od momentu, kdy obdržel oznámení o zrušení pobytu.

4.4 Ubytovatel je oprávněn proti nároku Klienta na vrácení zaplacené ceny (zrušeného) ubytování započíst svůj nárok na storno poplatek s DPH.

4.5 Pokud se Klient nedostaví k ubytování podle Smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu ubytování. Ubytovatel není v tomto případě povinen poskytnout službu v náhradním termínu.

5. Práva a povinnosti stran

5.1 Klient se dostaví na místo ubytování dle Smlouvy ve sjednaný čas. V případě potíží při hledání místa ubytování je Klientovi k dispozici zástupce Ubytovatele, kterého může kontaktovat na telefonním čísle, které Ubytovatel Klientovi sdělí před rezervovaným termínem ubytování.

5.2 Zástupce Ubytovatele před začátkem pobytu Klientovi sdělí pokyny ke vstupu do jednotky a poskytne elektronický dokument (dále Manuál) obsahující praktické informace, pokyny a doporučení týkající se pobytu.

5.3 Při předání jednotky k ubytování je zástupce Ubytovatele oprávněn od Klienta požadovat průkaz totožnosti a jeho údaje na průkazu si poznamenat nebo zkopírovat, a to pouze pro účely, které vyplývají ze zásad Ubytovatele ohledně zpracování osobních údajů, s nimiž se Klient seznámil.

5.4 Klient není oprávněn na jednotce či v jejím okolí provádět jakékoli úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. Dojde-li k jakékoli situaci, která vyžaduje jakýkoli zásah, je Klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat zástupce Ubytovatele a zachovat se dále dle těchto Podmínek.

5.5 Klient je povinen jednotku kdykoli před svým odchodem řádně zabezpečit proti krádeži. Klient bere na vědomí, že bude-li mít u sebe cennosti, elektroniku, peněžní prostředky či předměty vyšší hodnoty, Ubytovatel není povinen nahradit Klientovi škodu vzniklou odcizením těchto předmětů.

5.6 Klient a osoby, které s ním sdílí mobilní jednotku v rámci ubytování, se zdrží kouření v mobilní jednotce.

5.7 Klient se zavazuje do jednotky nevnášet předměty, které jsou při rozumném uvážení spojené s vyšším rizikem poškození jednotky.

5.10 Klient se zavazuje vrátit jednotku při skončení ubytování čistou a nepoškozenou.

5.11 V případě poškození jednotky v důsledku jednání či opomenutí, které je zjevně nezodpovědné nebo které je v rozporu s těmito Podmínkami, etickým kodexem nebo bezpečnostními či technickými pravidly, je Ubytovatel oprávněn požadovat po Klientovi náhradu takto způsobené škody v plné výši.

5.13 V případě škody na jednotce (nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) se Klient zavazuje okamžitě kontaktovat zástupce Ubytovatele na telefonním čísle sděleným Klientovi dle čl. 5.1 výše. Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se Klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu a Policii ČR.

5.14 Oznámí-li Klient řádně a včas zástupci Ubytovatele vadu mobilní jednotky, a neodstraní-li Ubytovatel vadu bez zbytečného odkladu, takže Klient může mobilní jednotku užívat jen s obtížemi, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny ubytování. V žádném případě není Klient oprávněn opravu provést sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má Klient právo na prominutí ceny ubytování nebo může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

5.15 Pokud jednotka poskytuje saunu nebo jiné obdobné zařízení, je Klient povinen se před jejím použitím předem důkladně seznámit s podstatou, průběhem a náplní procedur saunování (či jiné wellness procedury), jakož i s jejich účelem a účinkem na jeho zdraví a organismus a s jejich případnými zdravotními riziky. Klient je oprávněn absolvovat saunování a wellness procedury pouze tehdy, pokud pro něho nepředstavují zdravotní riziko, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Ubytovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou v důsledku absolvování wellness procedur. Klient výslovně souhlasí, že uvedené aktivity provádí výlučně na vlastní riziko.

5.16 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, mobilní jednotce a okolní krajině šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem.

5.17 Ubytovatel je oprávněn před uplynutím sjednané doby ubytování Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li Klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti dle Smlouvy a těchto podmínek. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy, jakož i nahradit případně vzniklou škodu.

5.18 Ubytovatel neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou na straně Klienta a s ním ubytovaných osob v důsledku nedodržení těchto Podmínek nebo jakýchkoli dalších předpisů či kodexů, na které tyto Podmínky odkazují. Klient současně bere na vědomí a souhlasí, že Ubytovatel neodpovídá za jakékoli škody na majetku či zdraví, které Klient a jakákoli osoba s ním ubytovaná v jednotce utrpí při jakýchkoli aktivách a pohybu v okolí jednotky a v okolní krajině. Taková aktivita je na vlastní riziko Klienta a jakékoli ubytované osoby.

5.19 Klient není oprávněn přenechat jednotku do pronájmu či k ubytování třetí osobě nebo v ní ubytovat osoby nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Jestliže tyto Podmínky odkazují na jakékoli další předpisy, kodexy, technická a bezpečnostní pravidla, pak takové předpisy tvoří součást těchto Podmínek a vztahují se, tak jako tyto Podmínky, na každou jednotlivou Smlouvu, není-li ve Smlouvě výslovně písemně uvedeno jinak.

6.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením Smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR, přičemž pro tyto spory strany sjednávají pravomoc českých soudů a místní příslušnost obecného soudu Ubytovatele, případně soudu jemu instančně nadřízeného.

6.3 K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi Ubytovatelem a Klientem, je-li Klient spotřebitelem, je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.